Skip til hoved indholdet

Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune

  Hjem Motionstilbud for børn og unge Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune

Bevæg dig for livet - en landsdækkende bevægelse

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021.

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

Det er ikke nok kun at udvikle idrætterne. For at få en mere aktiv befolkning skal der rækkes ud i samfundet gennem flere partnerskaber for at nå nye målgrupper. Der er underskrevet aftaler med en lang række kommuner, der forpligter sig til at arbejde for flere aktive borgere på tværs af forvaltninger.

I september 2017 var Bevæg dig for livet omdrejningspunkt for et Marienborgmøde. Her blev relevante parter fra idrætten, ministerier og civilsamfundsaktører samlet for at drøfte, hvordan vi får flere danskere til at deltage i hverdagens aktive fællesskaber.

Vil du læse endnu mere om Bevæg dig for livet på landsplan, så kan du læse mere her. (Åbner i nyt vindue)

Læs mere om Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune

Baggrund for Visionsaftale i Brønderslev

Brønderslev Kommune har indgået en ambitiøs visionsaftale gældende for fem år i perioden 2019-2023 med de to idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Aftalens overordnede målsætninger

I forhold til data indsamlet i slutningen af 2018 opstilles 2 overordnede målsætninger for arbejdet, ud fra tal fra Sundhedsprofilen og medlemstal fra CFR.

 1.  Øge antallet af fysisk aktive i Brønderslev Kommune fra de nuværende 68% til 75% svarende til ca. 2500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1250 flere borgere, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50%.

For at nå de overordnede målsætninger, er der i aftalen fokus på 4 overordnede rammevilkår:

 1. Rammevilkår for et aktivt foreningsliv.
 2. Rammevilkår for idrættens rum og rammer
 3. Rammevilkår for kommunes institutioner
 4. Rammevilkår for sundhed

Arbejdet med målsætningerne skal foregå i samspil med en række forskellige typer af foreninger og på tværs af kommunale forvaltninger og afdelinger. Aftalen skal medvirke til et tværgående fokus og prioritering af bevægelse og fysisk aktivitet. De konkrete indsatser og arbejdet med specifikke målgrupper kan dog kun lykkes i et tæt samarbejde med aktører på de respektive områder, foreningslivet samt lokale ildsjæle.

Hvis du ønsker at vide mere om baggrunden for visionsaftalen og det nuværende arbejde så kontakte Bevæg dig for livet-koordinator Lise Rasmussen.

Lise Rasmussen
Tlf. 99454752
lisr@99454545.dk

Den grundlæggende præmis for visionsarbejdet er, at løfte og udvikle den samlede idræts- og motionsdeltagelse i kommunen. Det er derfor nødvendigt at have fokus på den store og forskelligartede gruppe af borgere, der på nuværende tidspunkt ikke er fysisk aktive. Nogle af borgerne i denne gruppe vil være forholdsvis lette at motivere til at bevæge sig mere, mens andre vil kræve flere ressourcer at motivere.

Børn & Unge

Der vil være et særskilt fokus på bevægelsesglæden og inddragelsen af børn og unge, ved at danne grundlaget for en livslang relation til bevægelse. En oplagt arena at skabe mere bevægelse for denne målgruppe gennem kommunens daginstitutioner og skoler. 
Derudover kan der arbejdes med børn og unge, der på den ene eller anden måde er udfordret. Der skal være mulighed for at disse kan rummes i foreningslivet og dermed kan få glæde af fællesskabet og de fysiske aktivteter. 


De inaktive voksne


Tal fra Brønderslev Kommune viser, at voksne 25-44 år og specielt kvinderne er fysisk inaktive. Mange i denne målgruppe er forældre, og de fremhæver, at de ikke er fysisk aktive pga. manglende tid eller, fordi idrætsforeningerne ikke tilbyder motion og idræt tilpasset familier. Derfor er et væsentligt indsatsområde at udvikle og tilbyde specifikke idræts- og motionstilbud til denne gruppe, der tager højde for en travl hverdag og et ønske om familieaktivitet. 


De inaktive 60+’ere

Fokus er på, hvordan idræt og fysisk aktivitet kan være en genvej til et længere og sundere liv. Derfor vil vi gerne i dialog med foreningslivet for at etablere samarbejder til gavn for seniormålgruppen. For at indfri målsætningen om få 15% flere seniorer i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger skal der etableres samarbejdsaftaler med en række udvalgte foreninger, som forpligter sig på at arbejde målrettet med 60+ målgruppen. I den forbindelse skal de samlede tilbud til seniormålgruppen kortlægges, synliggøres og kommunikeres til følgende tre målgrupper:

 • Voksne foreningsmedlemmer som skal fastholdes længere
 • Selvorganiserede som skal inviteres ind i foreningerne
 • Inaktive som skal aktiveres enten i forening eller selvorganiseret

Foruden indsatsen med idrætsforeningerne vil vi også gerne skabe alliancer med andre relevante aktører og inviterer dem gerne med ind i samarbejder med vores partnerskabsforeninger. Det kunne eksempelvis være patientforeninger, ældresagen, kommunens selvejende haller, aftenskoler eller borgerforeninger, som alle i forskellige grad har idrætstilbud til seniormålgruppen.


Fysisk og psykisk sårbare

Der skal være et særskilt fokus på målgruppen af borgere der er fysisk- eller psykisk sårbare eller har et handicap og derfor har svært ved direkte at indgå i idræts- og bevægelsestilbud. Bevægelse og foreningers fællesskab skal bruges som et aktiv for denne målgruppe. Her kan bevægelsen bruges til at skabe gode oplevelser og forbedre borgeres fysiske og mentale sundhed. Dette kan være gode skridt mod en øget livskvalitet og tro på egne muligheder. Det kræver målrettede tilbud til disse borgere i 
samarbejde mellem kommunale afdelinger og foreningslivet. Eksempelvis er det oplagt at bringe ’Idræt for sindet’ ind i visionsarbejdet i Brønderslev Kommune.

Der er gang i mange spændende initiativer rundt i kommunen blandt foreninger, frivillige, faciliteter og mange andre aktører - men der er altid plads til en spiller mere på holdet. Vi bliver stærkest, hvis vi løfter indsatserne i fællesskab. Derfor har vi også afsat en pulje til at understøtte de gode lokale initiativer, lige meget hvem der står med den gode idé, kan I søge om støtte.

Som en del af visionsaftalen er der etableret en 'Bevæg dig for livet' pulje, der gør det muligt at søge støtte til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.
 • Aktiviteter, der gør, at ansøgeren kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
 • Udviklingsinitiativer, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
 • Konkrete udgifter i (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.) som hænger sammenmed Bevæg dig for livet initiativet/projektet.

Kort fortalt kan der søges til alle de initiativer, der har for øje at skabe mere aktivitet, få flere med i fællesskabet og/eller nytænke aktiviteter.

Hvem og hvor meget kan søges?

Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.
Puljen er delt op i to kategorier.
Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt, hvorfor der kan forventes svar i løbet af 1 måned.
Ansøgninger der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Fritids- og Kulturudvalget til afgørelse og der kan forventes svar i henholdsvis marts, juni, september og december.

Fælles for begge dele af puljen er det, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb ved en godkendt ansøgning, da der kan laves en delvis bevilling.
Beskriv din idé via ansøgningsskemaet. Hvis der opstår spørgsmål eller der ønskes sparring på idéen, så kontakt den lokale Bevæg dig for livet - Koordinator.

Igangværende projekter

En af baggrundene for Brønderslev Kommunes involvering i projektet er den tiltagende stigning i seniormålgruppen, som ikke må blive en belastning for kommunen, men gerne skulle blive en styrke og ressource. I Brønderslev Kommune har man ved projektets begyndelse identificeret to overordnede indsatsområder:

 1. Mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes et fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev kommune.
 2. Fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Projektet om at aktivere flere seniorer gennem Bevæg dig for livet – Senior er første gang, der er lavet er formelt samarbejde mellem Fritids-, Turisme og Kulturforvaltningen og Social-, Handicap og Sundhedsforvaltningen i Brønderslev Kommune. Økonomisk bidrager begge parter, og i praksis er projektlederen på Bevæg dig for livet – Senior i et tæt samarbejde med Brønderslev Kommunes foreningskonsulent. Projektet kan således også være med til, at skabe bedre synergi forvaltningerne imellem i Brønderslev Kommune.

 

For foreninger

Læs mere om, hvad Bevæg dig for livet - Senior kan tilbyde foreninger.
Bevæg dig for livet - Senior står klar med støtte, hvis jeres forening vil satse på seniorerne. Det er en bred målgruppe, der har et forskelligt fysisk niveau og vil noget forskelligt, men fælles er, at de gerne vil gøre noget godt for deres krop. Og helst sammen med andre.

Igennem Bevæg dig for livet – Senior indgår vi partnerskaber med lokale idrætsforeninger om at udvikle nye aktiviteter eller synliggøre eksisterende aktiviteter for seniormålgruppen. Bevæg dig for livet – Senior kan hjælpe jeres forening med støtte, vejledning og rådgivning indenfor følgende områder:

 • Foreningsudvikling
 • Støtte til nye aktiviteter
 • Netværk
 • Markedsføring
 • Opkvalificering af frivillige

Gennem Bevæg dig for livet - Senior tilbydes partnerskabsforeninger også økonomisk støtte og hjælp til at fastholde og rekruttere seniorer.
Vi yder bl.a. økonomisk støtte til nye rekvisitter, sociale aktiviteter efter endt træning, markedsføring og annoncering, medfinansiering af evt. nye instruktører etc.

Hvis det lyder interessant for jeres forening, så tøv ikke med at kontakte projektleder
Morten Borregaard Poulsen:

 

 

 

Formålet med projektet er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforenings- eller civilsamfundstilbud. Tilbuddet er frivilligt og en opfølgning til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Projektet er et samarbejde på tværs af Brønderslev Kommunes Sundhedscenter, Jobcenter, Ungecenter og Fritid og Kultur. Vi ønsker at bygge bro til foreningslivet og civilsamfundet og i fællesskab udvikle en række aktivitetstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper.
 
Projektets mål

 • At få flere borgere aktive i idrætsforeninger eller civilsamfundstilbud, som led i deres sundheds- og/eller beskæftigelsesforløb i Brønderslev Kommune.
 • At borgerne opnår forbedret fysisk og mental sundhed gennem fastholdelse i idrætsforeningerne.
 • At opbygge et samarbejdende netværk mellem en række idrætsforeninger eller andre civilsamfundstilbud og Brønderslev Kommune med fokus på udslusning/henvisning af borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter og Ungecenter.
 • At det bliver en integreret del af opgaveløsningen i sundhedscentrene, hvor det er relevant, at de sundhedsfaglige medarbejdere, forholder sig til, om borger kan udsluses til et foreningsidrætstilbud.
 • At borgere, der henvises og fastholdes i foreningsidræt, opnår større tilknytning til eller kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet henvender sig til områder, der repræsenterer borgere fra henholdsvis Sundhedsområdet, Jobcenter og Ungecenter.

 

For foreninger og frivillige    

Gennem Sundhed, Motion & Fællesskab indgår vi partnerskaber eller samarbejdsaftaler med lokale idrætsforeninger, haller, patientforeninger og aftenskoler om at udvikle nye aktiviteter eller synliggøre eksisterende aktiviteter for borgere tilknyttet sundheds- eller beskæftigelsesområdet. 
For vores partnerskabs- og samarbejdsforeninger ønskes aftale om fleksible kontingentordninger. Enten via nedsat eller periodiseret kontingent for målgrupperne tilknyttet projektet. Der ønskes også aftale om x-antal gratis prøvegange.
Det forventes også at partnerskabsforeninger deltager i netværksmøder med kommunale medarbejdere og projektets øvrige interessenter og aktører, hvor fokus er centreret om den gode velkomst og foreningsudvikling. Det forventes at man som partnerskabsforening udarbejder en strategi for, hvordan man kan fastholde og engagere nye målgrupper i foreningens tilbud.
 
Vi kan hjælpe jeres forening, hal eller aftenskole med støtte, vejledning og rådgivning indenfor følgende områder:

 • Foreningsudvikling
 • Understøttelse af eksisterende og nye aktiviteter
 • Et stærk samspil mellem jer og kommunens Job- eller Ungecenter samt sundhedscentre
 • Netværk med øvrige foreninger og aktører
 • Markedsføring og PR
 • Kursus og opkvalificering af frivillige trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer

Der ydes ikke direkte økonomisk støtte til partnerskabsforeninger, men udgifter til ovennævnte tilbud kan afholdes.

 

Info følger

Info følger

Fra sommeren 2021 og et år frem søsættes et projekt særligt målrette børn, unge og deres familier i Klokkerholm-området. Det overordnede mål er, at få endnu flere lokale borgere med i de aktive lokale fællesskaber.
 
Klokkerholm-projektet
I Klokkerholm er der i samarbejde med de lokale foreninger, den lokale skole, børnehave og SFO sat gang i et projekt, der i skoleåret 2021/2022 skal sætte fokus på fællesskab og bevægelse i Klokkerholm. Der vil være indsatser målrettet børnenes kendskab til foreningslivet, sjove oplevelser med bevægelse, inddragelse af forældre og meget mere. I kan på denne side løbende følge med i initiativerne i dette projekt.. 


I uge 41 summede hele Klokkerholm af liv og glade dage. I såvel børnehave, skole og SFO var der fokus på bevægelse og gode oplevelser for alle børnene. Dagene var tilrettelagt, så alle lokale børn oplevede en masse forskellige bevægelse. Der blev gennemført 8 forskellige samarbejder mellem de lokale foreninger og enten børnehaven, skolen og SFO'en.
For at kunne få sådan en uge til at lykkes, og skabe tætte samarbejder mellem foreninger og institutioner i lokalområdet, så var der inden uge 41 gennemført en opkvalificering af personale og et netværksmøde mellem foreninger og personalet på institutionerne. 
På disse 2 møder var DGI Nordjylland med til at sætte gang i tankerne om bevægelse, hvad vi vil og kan med bevægelse og hvordan vi bedst muligt kan planlægge det, så alle børn får en god oplevelse. 


Foråret 2022
I foråret 2022 sætter vi endnu mere damp under kedlerne, det etablerede netværk mellem personale og frivillige mødes og sætter fokus på de indsatser, der skal føres ud i livet. Målet er, at der i foråret laves endnu flere samarbejder mellem institutionerne og foreninger, og der laves en fællesdag hvor alle elever og deres forældre inviteres til en dag med bevægelse og lokalt fællesskab i løbet af foråret.

Object reference not set to an instance of an object.

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Morten Borregaard Poulsen
Tlf.: 9945 4449
Morten.Borregaard.Poulsen@99454545.dk 

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback